พาณิชย์ขู่ตัดสิทธิ์ร้านธงฟ้าผิดเงื่อนไขใช้บัตร

พาณิชย์เตือนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หากทำผิดหลักเกณฑ์ต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์ ขณะเดียวกันเตรียมจัดอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีร้านค้า

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครการคัดเลือกและการเพิกถอนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่จำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งร้านค้าธงฟ้าประชารัฐต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยให้จำหน่ายสินค้าโครงการธงฟ้าประชารัฐราคาไม่สูงกว่าที่กรมการค้าภายในกำหนดและจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ ของร้านค้าในราคาปกติไม่ฉวยโอกาสปรับราคาสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุสมควร และต้องปิดป้ายราคา

นอกจากนี้ ห้ามไม่ให้รับแลกการใช้สิทธิ์ซื้อของตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดหรือของอื่น ๆ ห้ามบังคับให้ซื้อสินค้ายกชุด ห้ามยึดหรือเก็บบัตรฯ ไว้ ห้ามปฏิเสธการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ห้ามคิดเงินเพิ่มจากราคาสินค้า เช่น คิดภาษีมูลค่าเพิ่มซ้ำซ้อน คิดค่าธรรมเนียม เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีผู้ร้องเรียนว่าร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทำผิดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาการปฏิเสธการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากเกรงว่าจะมียอดจำหน่ายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้น ทำให้เข้าเกณฑ์จะต้องเสียภาษี หากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐใดมีพฤติกรรมผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกเพิกถอนการเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐและยึดเครื่องรับบัตร (EDC) คืน

สำหรับประเด็นร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีความกังวลในการเสียภาษี กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมการประกอบธุรกิจและให้ความรู้เรื่องภาษีแก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจและความรู้เกี่ยวกับภาษี.-สำนักข่าวไทย